Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

 

  • další informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků proběhnou po Novém roce 2020

 

 

 

 

 

Pojetí výuky

Třídy Světa vzdělání s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky

Svět vzdělání je volba pro ty rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco navíc, ale upřednostňují klasické vzdělání.
Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, žáci těchto tříd se ale už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení a s pomocí učitele pracují jak na zdravém rozvoji celé své osobnosti, tak i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Je to systém ověřený několika lety praxe a ozkoušený už na několika školách.

 

Jak to funguje?

Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, kde fungují na základě platného školního vzdělávacího programu. Jejich přínos spočívá zejména v efektivním doplnění výuky nadstandardními vyučovacími hodinami – vždy jednou hodinou navíc každý den. Veškerá nadstandardní výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy.

 

Žáky nad rámec výuky v běžných třídách čeká:

odrazka sipka blueangličtina

aktivní užívání cizího jazyka už od první třídy

accordion podrobnosti down

Děti v našich třídách mají už od první třídy ve svém rozvrhu 3 vyučovací hodiny angličtiny týdně. 

Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel díky tomu má více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivněji zaměřit svoji pomoc, pokud je potřeba.

Angličtinu vyučujeme metodou Wattsenglish Wow. Ta děti motivuje jazyk aktivně používat už od úplných začátků a odbourává obavy v něm komunikovat. Podporuje také osvojení správné výslovnosti, kterou si žáci dále upevňují při konverzačních hodinách.

Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v páté třídě.

odrazka sipka bluematematika

osvojení si matematického myšlení a pozitivního vztahu k matematice

accordion podrobnosti down

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody.

Hejného matematika děti baví. Přitom jsou ale prostřednictvím propracované metodologie vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků. Úlohy jsou obtížností stupňované tak, aby dokázaly naplnit potřeby všech žáků a každé dítě se učilo podle svých možností. Velký podíl skupinové práce při hodinách zároveň děti nenásilně učí, jak pracovat v týmu, a v důsledku toho přispívá ke zdravým vztahům ve třídě.

Důležitou složkou hodin matematiky je i zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Pro lepší vhled do principů Hejného metody pořádáme pro rodiče prvňáčků úvodní setkání, kde se seznámí se základy metody a získají přesnější představu, co jejich děti v hodinách čeká.

odrazka sipka blueosobnostní rozvoj

umění vycházet dobře s druhými i se sebou samým

accordion podrobnosti down

Nástup do školy je pro každého prvňáčka velká událost. Abychom už od úplného začátku dětem pomohli postavit se novým výzvám, aby si udržely pozitivní vztah ke škole a aby se v novém kolektivu cítily dobře, zařazujeme do rozvrhu právě hodiny osobnostního rozvoje.

Ty jsou zaměřené na zásady správného chování, etiku a zvládání vlastních emocí. Děti se při nich učíme i to, jak se efektivně učit (trénink paměti, různé techniky pro zapamatování, třídění myšlenek a podobně).

Podívejte se na ukázku pracovního listu O skřítkovi Jarýnkovi. Na příkladu skřítka poplety si žáci pod vedením třídní učitelky uvědomí své silné a slabé stránky, zamyslí se nad možnostmi, jak své slabé stránky překonávat, a budují si pozitivní vztah k sobě samým.

odrazka sipka bluelogika

rozvíjení schopnosti samostatně a logicky přemýšlet

accordion podrobnosti down

Logické uvažování a samostatné myšlení jsou nezbytnými předpoklady pro budoucí úspěšné uplatnění v životě. Obojí si děti osvojují už v hodinách matematiky díky Hejného metodě a zvláštní hodina logiky tyto schopnosti hravou formou dále upevňuje a prohlubuje.

Podívejte se na některé z materiálů, které ve výuce používáme.

odrazka sipka blueprogramování

dovednost používat technologie efektivně a bezpečně

accordion podrobnosti down

V dnešní době je zvládnutí práce s technologiemi klíčové. Proto zařazujeme hodiny programování už do třetí třídy. Učíme v nich nejen základy práce s počítačem (ty děti už mnohdy ovládají z domova), ale současně i zásady bezpečnosti v online prostředí.

Důležitou součástí hodin programování jsou jeho základy. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí programátory – díky programování se žáci především učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém a rozdělit ho na menší části. A co může být v životě pro vaše dítě cennější než právě schopnost rozčlenit si každý problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k vytyčenému cíli?

 

Veškeré nadstandardní hodiny jsou hrazené z měsíčních příspěvků rodičů. Během celé školní docházky našich žáků je pro nás velice důležitá efektivní oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli a jejich partnerský vztah – náš cíl je totiž stejný: zajistit dětem co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání.

 

 

Standard tříd Světa vzdělání:

odrazka sipka bluepůlené hodiny

Méně dětí ve třídě znamená více individuálního přístupu. Půlené jsou každý týden tři hodiny angličtiny, jedna hodina češtiny a dvě hodiny matematiky.

odrazka sipka bluespolupráce rodičů a učitelů

Málokdo ví o osobnosti dítěte tolik jako jeho rodiče a málokdo ví o potřebách žáka tolik jako jeho učitelka. Jejich spolupráce je proto podstatná nejen pro žákovy dobré výsledky, ale i pro jeho pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

odrazka sipka blueprůběžné vzdělávání pedagogů

Naši učitelé jsou soustavně školeni a vzděláváni v oblasti moderních vyučovacích metod a prostřednictvím seminářů, školení a konferencí průběžně rozvíjejí a prohlubují svoji odbornost.

odrazka sipka bluekvalitní pomůcky a materiály

Naše třídy průběžně vybavujeme nejrůznějšími edukativními pomůckami, nástroji a hrami, které aktivně vyhledáváme tak, aby vhodně podpořily námi používané výukové metody.

odrazka sipka blueprojektové učení

Protože držíme krok s novými výukovými metodami a postupně je zapojujeme do výuky v našich třídách, v současné době nově zavádíme prvky projektového učení. Jeho pomocí připravujeme děti na skutečný život. Během zpracování projektů si prakticky vyzkoušejí získávání informací z různých zdrojů k zadanému tématu, jejich zpracování a ověřování jejich pravdivosti a hodnoty. Zároveň se dále učí pracovat v týmu, vhodně prezentovat své výsledky před ostatními i prakticky používat cizí jazyk.

Aktivity našich tříd a žáků

 

 malá foto

Žáci pátéídy složili mezinárodní zkoušky z angličtiny. Certifikáty jim předával primátor města Prostějova Mgr. František Jura

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější jazykové certifikáty na světě. A právě těmito zkouškami prošly v únoru páťáci Třídy Prostějov, která je součástí Základní školy Železného. Žáci této třídy mají rozšířenou výuku anglického jazyka. Ve čtvrtek dopoledne tak získalo sedmnáct žáků za své úsilí certifikát, který jim byl udělen v obřadní síni prostějovské radnice. Tohle osvědčení potvrzuje jejich schopnosti aktivně jazyk používat a nebát se v něm komunikovat.

Slavnostní ceremonie se zúčastnili žáci 5. A, jejich rodiče, třídní učitelka Judita Farkašová i Tomáš Blumenstein, ředitel spolku Třída Prostějov. "Děti používají anglický jazyk od první třídy. Samotná zkouška Cambridge Young Learners Exam se odehrává v páté třídě a skládá se ze tří částí: čtení a psaní, poslech a mluvení. Naše děti získaly nejvyšší úroveň YLE – A2 Flyers. Bez obav se tak domluví v běžné komunikaci," upřesnil Tomáš Blumenstein.

Certifikát žákům předával primátor města Mgr. František Jura. Ten dětem popřál mnoho úspěchu i v dalších stupních jejich vzdělávání. "Je obdivuhodné, že se ve svém volném čase věnujete výuce. Doufám, že v budoucnu najdete zaměstnání, které vás bude naplňovat. Chtěl bych vám poděkovat za vaše úsilí, dále děkuji vašim rodičům za to, že vás podporují, a také bych chtěl vyjádřit děkovná slova panu Tomáši Blumensteinovi, který šíří myšlenku kvalitního vzdělávání," uvedl František Jura.

Děti si certifikát převzaly s úsměvem. "Na zkoušky jsem se neučila. Stačily mi hodiny ve škole," prozradila Anička, jedna z žákyň pátéídy. Její kamarádka Sára dodala: "Zkoušky zase tak těžké nebyly. Nejvíc mi dal zabrat poslech. Občas bylo opravdu špatně rozumět. Ale zvládli jsme to." Většina dětí po skončení pátéídy pokračuje na víceletá gymnázia nebo sportovní školy. Díky certifikátu získaly kladné body při přijímacím řízení.

 

DSCN0390

Výhra ve výtvarné soutěži Albatros

Naši žáci ze ZŠ Ostrava-Hrabůvka se nedávno zapojili do výtvarné soutěže "Albatros slaví 70 let". Děti se do malování pustily s velkým elánem a zvolily techniku Land Art. Díky své píli získaly hned dvě ceny!! Vybojovaly si tak dvě krásné knihy, které určitě využijí i ve třídě. Gratulujeme! 

 

Děti ze ZŠ Železného si vyběhaly diplomy

Dne 12. dubna proběhl na ZŠ Železného v Prostějově běžecký závod Čokoládová tretra. Jedná se o závod, který se koná každý rok touto dobou. Děti soutěží v různých věkových kategoriích. Čokoládové tretry se účastní především žáci 1. stupně základní školy. První tři vítězové pak postupují do čtvrtfinále, které se koná v Olomouci. Dětem ze Světa vzdělání se podařilo získat hned několik ocenění! Počasí závodu příliš nepřálo, ale všichni se bavili a atmosféra byla úžasná. Děti se sice utkaly, ale zároveň se velmi podporovaly. Všichni žáci si slíbili, že příští rok posunou své osobní rekordy zase o kus dál. 


Úspěchy našich žáků v matematické soutěži

Žáci druhých až pátých tříd ze základní školy Železného v Prostějově se v průběhu března zúčastnili soutěže Matematický klokan. Jedná se o řešení matematických úloh ve stanoveném čase, kdy soutěžící vybírá jednu z pěti možností. Žáci jsou dle věku rozděleni do šesti kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Naši žáci dosáhli velkého úspěchu! Jan Černý ze 3.A se umístil na druhém  místě v okresním kole a jeho sestra Marie Černá ze 4.A byla dokonce první  v okrese a druhá v krajském kole. Sourozencům gratulujeme k úspěchu a přejeme spoustu dalších vypracovaných úloh! :-) 

 

 Co na to děti? První ročník soutěže pro děti sklidil úspěch

Okořenit dětem výuku je velmi důležité. Pro žáky je vybočení ze stereotypu velký zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. A hlavně je to baví! Přesně s tímto účelem zorganizovala Lenka Kopecká soutěž pro děti. Je třídní učitelkou 1.A na ZŠ Železného, třídy, která je součástí programu Svět vzdělání. Jelikož ráda experimentuje a vymýšlí pro „své“ děti různé aktivity, přemýšlela, čím by výuku dětem okořenila. „Snažila jsem se najít něco, abych nemusela zařazovat vědomostní otázky. Chtěla jsem vytvořit něco tipovacího, ať se žáci baví. Inspirovala jsem se televizním pořadem „Co na to Češi“. Připravila jsem tedy dotazník s různými otázkami, který koloval po škole. Dotazník vyplňovalo sto žáků,“ uvedla učitelka. Sestavování otázek a vyhodnocování trvalo asi dvě odpoledne.

Lenka Kopecká navázala spolupráci s Kristýnou Zahradníčkovou, která vede třídu 3.C. Kolegyně tak v každé třídě vytvořily týmy, které se utkaly v soutěži. „Děti si samy vybraly pět zástupců, kteří budou soutěžit. Soutěž nespočívala ve vědomostech, ale žáci museli uhodnout nejčastější odpověď ostatních dětí,“ upřesnila Kopecká. Jelikož se jednalo o první ročník, třídní učitelka prvňáčků nevěděla, co od toho očekávat. „Pokud se to osvědčí, určitě toho využijí i další třídy,“ konstatovala s úsměvem.

V aule ZŠ Železného se tedy utkali Indiáni – tým prvňáčků, a Black tým – tým třetáků. Oba týmy měly v obecenstvu své fanoušky, kteří skandovali a provolávali jména jednotlivým hráčů.. Atmosféra byla úžasná. Na úvod si všichni zazpívali a dvě žákyně zarecitovaly básničku. „Všichni jsme se tady sešli, abychom si to společně užili. Fanoušci nenapovídejte, ať můžeme na konci určit správného vítěze,“ uvedla ve své úvodní řeči Lenka Kopecká, která měla po boku svou asistentku, Kristýnu Zahradníčkovou.

Z každého týmu tak byl vybrán jeden zástupce, který se postavil proti protivníkovi a jakmile padla otázka, v rychlosti musel zazvonit na zvonek a vystřelit svou odpověď. Soutěžící prošli pěti koly. Bylo tedy položeno pět otázek. Soutěž proběhla velmi rychle a v sále bylo cítit nadšení. Nakonec zvítězil Black tým, který prvňáčky porazil. Ale první třída si vedla velmi dobře! „Nikdo z vás nemusí být smutný. Tuhle si určitě zopakujeme. Vždy musí být někdo vítěz a někdo poražený,“ podporovala malé Indiány jejich třídní učitelka. Oba týmy skvěle spolupracovaly a někdy padaly opravdu zajímavé odpovědi. Všichni se opravdu dobře bavili.

Třeťáci tak získali odměnu pro celou třídu. Z jejich týmu byli vybráni ještě dva zástupci, kteří se zúčastnili finále. Oba soutěžící museli na střídačku odpovídat v co nejrychlejším čase na pět otázek. Pokud by dohromady získali více než sto padesát bodů, získali by odměnu ještě pro Black tým. Což se jim podařilo. Všem tak byla provolána sláva a nakonec všichni soutěžící sklidili velký potlesk. „Jsem moc spokojená. Děti se aktivně zúčastnily a moc si to užily,“ uzavřela Lenka Kopecká.

 

LO2

V pondělí 26.11.2018 proběhlo finále logické olympiády v Míčovně Pražského hradu v Praze. Jakub Pazdera se v kategorii A umístil na 5. místě. Je to obrovský úspěch a moc gratulujeme!


lo

V pátek 2.11.2018 proběhlo v Prostějově v Národním domě krajské kolo logické olympiády. V kategorii A zabodovaly děti ze Třídy Prostějov.

  • Stella Černá ze 4.A  získala 1. místo
  • Michal Jaroslav Musil z 5.A  získal 2. místo
  • Anna Marie Matějková z 5.A  získala 3. místo

Z Třídy Brno v krajském kole v kategorii A zabojoval Jakub Pazdera, který se umístil na 3. místě.

Všichni vítězové postupují do celostátního finále logické olympiády, které se uskuteční 26.11.2018 v Míčovně Pražského hradu v Praze. Gratulujeme!

 Časté dotazy

odrazka sipka blueJedná se o třídu pro mimořádně nadané?

Naše třídy jsou pro nadané děti vhodné, mimo jiné díky svému individuálnějšímu přístupu, využití Hejného metody výuky matematiky a zaměření na logiku, nejsou ale určeny výhradně jim. Do našich tříd hledáme především ty žáky, jejichž rodičům záleží na vzdělání a rozvoji jejich dětí.

odrazka sipka blueJe součástí přijímacích zkoušek angličtina?

Součástí talentových zkoušek není testování naučených vědomostí, znalosti angličtiny nebo schopnosti číst – naším cílem je zjistit potenciál dětí a vybrat z nich ty, pro které bude studium ve třídě Světa vzdělání největším přínosem.

odrazka sipka blueJak přihlásit dítě k talentovým zkouškám?

Stáhněte si přihlášku ve formátu docx nebo pdf, vyplňte ji a zašlete naskenovanou či vyfocenou na e-mail info@svetvzdelani.cz.

Pokud vás možnost zaujala, ale potřebovali byste ještě zjistit víc, zastavte se na některé informační schůzce s rodiči budoucích prvňáčků, kde vám rádi přiblížíme průběh výuky v našich třídách a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Své dotazy nám můžete poslat i e-mailem.

odrazka sipka blueJsou hodiny navíc pro děti povinné?

Ano, nadstandardní hodiny jsou nedílnou součástí rozvrhu a od ostatní výuky nejsou nijak odlišené. Děti se jich účastní stejně jako zbytku vyučování a jsou v nich běžně hodnocené.

odrazka sipka blueMají děti nadrámcové předměty zapsané na vysvědčení?

Nadrámcové předměty (angličtina, logika a osobnostní rozvoj) jsou formálně evidované jako kroužky a na oficiálním vysvědčení nejsou uvedené. Od ostatní výuky se ale z pohledu dětí nijak neliší, děti jsou v nich standardně hodnocené a vedle oficiálního vysvědčení dostávají na zvláštním blanketu i známky z těchto předmětů.

odrazka sipka blueLiší se nějak i výuka běžných předmětů?

Výuka ve třídách Světa vzdělání je pozitivně ovlivněná nízkým počtem žáků ve třídě. Třídní učitelka díky tomu má mnohem větší prostor pracovat s každým dítětem individuálně podle jeho potřeb. To ještě podporují půlené hodiny, kterých mají děti každý týden šest – všechny tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny.

Další podstatnou odlišností je i použití Hejného metody výuky matematiky, která děti motivuje k pozitivnímu vztahu k matematice, učí je o matematice přemýšlet a matematická pravidla aktivně objevovat namísto pouhého učení se zpaměti.

Při výuce všech předmětů dbáme i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Na těch dále pracujeme i při hodinách osobnostního rozvoje.

odrazka sipka blueVaše třídy fungují na prvním stupni základní školy. Jaké jsou možnosti navazujícího studia?

Koncepce tříd Světa vzdělání je rozpracovaná i pro druhý stupeň základní školy. Velké procento dětí z pátých tříd však v řadě měst tradičně odchází na víceletá gymnázia, proto zatím nebyly naše třídy na druhém stupni nasazeny. Nicméně tuto možnost rodičům vždy začátkem páté třídy nabízíme, a pokud se jich většina rozhodne ji přijmout, navazující studium zajistíme.

odrazka sipka blueJak po páté třídě vypadá typické dítě, které absolvovalo třídu Světa vzdělání?

Dítě, které prošlo některou z našich tříd, má obvykle rozvinuté logické uvažování, pozitivní vztah k matematice a nad matematickými zákonitostmi samostatně přemýšlí, nespokojuje se s pouhým učením zpaměti. Osvojilo si základy angličtiny, na kterých bude dále stavět, a nebojí se angličtinu používat. Ví, jak se efektivně učit, jak se správně chovat k ostatním i jak nakládat se svými silnými a slabými stránkami. Rozumí základům programování a umí vyhledávat informace na zadané téma, posoudit jejich hodnotu a věrohodnost a správně pracovat se zdroji. Má chuť se dál učit a ke škole má pozitivní vztah.

odrazka sipka blueProč Hejného metoda výuky matematiky?

Věříme, že Hejného metoda je optimálním prostředkem pro rozvoj logického myšlení u dětí, stejně jako jejich pozitivního vztahu k matematice. Děti jsou při hodinách Hejného matematiky obvykle aktivní, nečekají, až jim učitel řekne správný postup, ale nad úlohami se samostatně zamýšlejí. Navrhují vlastní řešení a chyby vnímají jako přirozenou součást učení. A na hodiny matematiky se těší. Právě pozitivní vztah k matematice a schopnost samostatně přemýšlet nad problémem považujeme za klíčové.

odrazka sipka blueProč hodiny osobnostního rozvoje?

Cílem školy není jen předat dětem vědomosti, ale naučit je i cenným dovednostem. Hodiny osobnostního rozvoje a etiky se zaměřují na takové dovednosti, díky kterým děti dovedou správně komunikovat s ostatními, budou si umět poradit s vlastními silnými a slabými stránkami, dokáží pracovat se svými emocemi a osvojí si řadu různých způsobů, jak se učit.

odrazka sipka blueProč se učit logiku?

Chceme, aby děti uměly přemýšlet logicky, aby uvažovaly samostatně a nebály se přijít s vlastním kreativním řešením. Hodiny logiky v tomto směru dále podporují Hejného matematiku.

odrazka sipka blueProč angličtina?

Čím dříve s jazykem děti přijdou do kontaktu, tím snáze si osvojí zásady správné výslovnosti a s jazykem se lépe sžijí. Skrze hru, říkadla a první jednoduché fráze děti v našich třídách začínají anglicky mluvit dřív, než se dostaví tréma z komunikace v cizím jazyce, a další studium jazyka je tak pro ně jednodušší.

odrazka sipka blueProč programování?

Díky programování se děti učí myslet v algoritmech. Schopnoost rozdělit si problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k cíli, se v dnešní době velmi cení.

Jak se přihlásit

Zaujaly vás třídy Světa vzdělání a rozhodli jste se, že jsou pro vaše dítě to pravé? 

 

Vyplňte naši elektronickou přihlášku: Přihláška 

 

Po vyplnění a odeslání přihlášky vám přijde ověřovací email, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení obdržíte kód dítěte a tabulku termínů talentových zkoušek, ve které si můžete vybrat den a čas, který vám nejvíce vyhovuje.

 

 

Potřebujete ještě další informace?

Vyberte si některý termín informační schůzky s rodiči budoucích prvňáčků – tam vám rádi řekneme více a zodpovíme vaše dotazy.

 

 

BLOG

 

 

projektové učení konference malá

Projektové učení jako součást vzdělávacího procesu

Ve dnech 22. a 23. března proběhla konference Vzdělání pro budoucnost, na které se podílel i Svět vzdělání. Seznamte se s průběhem jednotlivých přednášek, které se věnovaly vzdělávání našich dětí.

Workshop vedený ředitelem spolku Svět vzdělání, Tomášem Blumensteinem, se snažil přiblížit práci žáků ve škole skutečnému projektu v jejich budoucím zaměstnání. Přednášející se věnoval historii projektového učení, které se v České republice začalo používat kolem roku 1930. „Inženýr Vrána začal učit ve školách předmět zvaný podnik, který připravoval žáky na práci v podniku. Důležitá je propojenost předmětů, propojenost s reálným životem, spolupráce, vlastní aktivita žáků a hledání řešení,“ vysvětloval Tomáš Blumenstein. V průběhu workshopu padaly od přednášejícího různé dotazy a pedagogové dostávali různé úkoly, takže do celé přednášky byli zapojeni všichni zúčastnění. Tomáš Blumenstein poukazoval na tzv. „Projektové dny“, které se jednou za čas organizují v našich školách. „Tento projekt není špatný, výroba posterů a plakátů, propojení předmětů – přesně o tohle jde. Přesto se mi zdá, že tato projektová výuka se u nás využívá sporadicky. Myslím, že by se dalo dělat víc,“ prozradil ředitel spolku. Důležitými prvky projektového učení je vyhledávání a analýza informací, týmová spolupráce, širší souvislosti i schopnost své výsledky prezentovat. Cílem nejsou jen získané znalosti, ale i dovednosti. „Když jsem si připravoval dnešní seminář, přemýšlel jsem nad tím, že vás seznámím s historií apod. Přesně tak, jak mě to učili ve škole – formou výkladu. Ale pak jsem si řekl, že to udělám jinak. Proto jsem vytvořil projektový den pro učitele,“ uzavřel s úsměvem Tomáš Blumenstein.

 

Brno workshop malá2

I učitelé se musí učit
 Naši učitelé se neustále vzdělávají. Účastní se různých seminářů, školení i workshopů. Jeden takový proběhl v červnu na ZŠ Křídlovické v Brně a zaměřoval se na výuku nadaných dětí.
Školení vedla třídní učitelka Světa vzdělání PhDr. Alena Nováková a PaedDr Jana Klodnerová. Na worshop se sjely paní učitelky z Brna, Pardubic i z Březové nad Svitavou. Seminář byl zaměřen na praktické ukázky výuky, na možnosti prolínání jednotlivých předmětů a podněcování aktivity žáků. Ve třídě spolu se školenými seděli i žáci, takže účastnice kurzu zažily na vlastní kůži vedení výuky. V rámci školení bylo poukázáno na to, jak důležité je hledání řešení žákem, kdy učitel vystupuje pouze jako pozorovatel, schopnost vlastní prezentace a zábavné učení.
Odpoledne pak proběhla diskuze a náměty, návrhy řešení různých situací. "Ve třídách máme i výrazné osobnosti, nejdříve je třeba proniknout do jejich dušiček, a to i poznáním rodičů a prostředí, ve kterém žijí," zdůraznila PhDr. Alena Nováková. Pro pedagoga je tedy důležité nejen učit, ale s dítětem navázat vztah a poznat jej, aby mohl učit dobře.

 

 

lánek 3. část menší

Nadané děti si často připadají jako podivíni

A zase se o nás píše! Redaktorka časopisu Týden vyzpovídala ředitele našeho spolku Tomáše Blumensteina, který je zároveň místopředsedou Mensy ČR. Vyhledávání nadaných dětí se Tomáš Blumenstein věnuje již patnáct let. V rozhovoru se snažil poukázat na to, jak důležité je s těmito dětmi pracovat a jejich talent rozvíjet, jak by měli k takovým dětem přistupovat nejen učitelé, ale i rodiče. Dále doporučil nadaným dětem výuku ve výběrových třídách, popřípadě domácí vzdělávání. Pokud takové zařízení není v blízkém okolí, je dobré navštěvovat alespoň kluby nadaných dětí, semináře, tábory apod. Děti se v takovém prostředí cítí dobře a jejich potenciál se může plně rozvíjet. Ředitel spolku dokonce v rozhovoru potvrdil, že v Mense se nesetkáte jen s vědci a akademiky, ale i se zástupci zcela běžných profesí jako kuchař či pumpař. Nejdůležitější totiž je, že je práce baví.

 

Jak nám digitální technologie pomáhají individualizovat výuku
 
Ve dnech 22. a 23. března proběhla konference Vzdělání pro budoucnost, na které se podílel i Svět vzdělání. Seznamte se s průběhem jednotlivých přednášek, které se věnovaly vzdělávání našich dětí.
Karel Moric představil ve své přednášce fungování základní školy v Ludgeřovicích v Moravskoslezském kraji, ve které je ředitelem. Snažil se poukázat na to, jak důležitá je ve výuce technologie, která může učivo nejen usnadnit, ale také zefektivnit. "Svět se velmi rychlě mění. Držme s ním krok," upozornil Karel Moric.
Základní škola v Ludgeřovicích je inovativní, na což poukazuje i ve svém mottu: "Jsme jiná škola". Snaží se bořit mýty o škodlivosti technologií na výuku, naopak prosazuje používání Apple iPadů, robotů, aplikací a dalších digitálních pomůcek. V technologiích vidí velkého pomocníka a parťáka. "Ke všemu využíváme cloudové zařízení G-Suite od společnosti Google, které nám to vše propojuje. Dnes si již nikdo v naší škole nedokáže představit den bez aktivního využívání digitálních zařízení a aplikací," uvedl ředitel školy.
Žáci mají v každé třídě k dispozici SmartBoard a projektor s bílou tabulí, každý učitel vlastní notebook a tablet Apple iPad. Děti nenosí žákovské, vše funguje elektronicky: třídní knihy i žákovské knížky. "Myslím si, že v současnosti je ve škole spousta technologií, tak proč je nevyužívat k individualizaci výuky. Je hodně pedagogů, kteří by chtěli technologie ve výuce používat, ale nemají podporu kolegů ani vedení," poukázal na problém mladých učitelů Karel Moric a dodal: "Pak jsou školy, co zařízení mají, ale bojí se, že děti je rozbijí."
Škola v Ludgeřovicích nezapomíná ani na nadané žáky, kteří mají na její půdě vlastní klub. Děti mohou také vstoupit do školního parlamentu nebo poslouchat školní rádio. V současné době existuje spousta aplikací, které usnadní práci jak učiteli, tak žákům. A škola v Ludgeřovicích je jim plně nakloněna. Učitelé používají aplikace iPad, Socrative, Kahoot, Seesaw, myšlenkové mapy, on-line cvičení apod. "Myslím, že je důležité adaptivní vzdělávání. To znamená, že se výuka individuálně přizpůsobí vašim možnostem. Rádi bychom  měli alespoň pět úrovní. Dítě procvičuje například český jazyk a samo si může vybrat úroveň. Počítač je schopen posouvat děti dál. Nabídne jim úkoly, se kterými budou pracovat," vysvětlil ředitel školy.
Přesto, že Karel Moric vyzývá k využívání technologií, uvědomuje si "sílu papíru". Ve svém výkladu apeluje na to, jak důležité je tyto dva světy propojit. "Všechny děti mnohem raději dělají zkoušky na papíře. I když jsou závislé na technologiích, je tady jasná volba. Nemůžu proto říct, že digitál je lepší než papír, nebo že papír je lepší než digitál. Důležité je to propojit," uzavřel přednášející.

 

 

Hurá do školy - zápis Prostějov

Dne 26. dubna se na ZŠ Železného v Prostějově uskutečnil zápis do prvních tříd. Ty děti, které splnily 23. dubna talentové zkoušky, se v prostorech základní školy mohly s radostí zapsat. Jednalo se spíše o oficiální schůzku, kdy rodiče předložili své osobní údaje i údaje dítěte a domluvili se s třídní učitelkou budoucích prvňáčků Juditou Farkašovou na podrobnostech. Děti si mezitím vybarvily omalovánky a poté si vybraly dárek, který jim vytvořili žáci pátých tříd. Judita Farkašová dále děti pozvala na Školičku na zkoušku, která se bude konat 28. května a 11. června. „Jedná se o jednodenní seznámení se školou. Jde nám především o to, aby se děti seznámily s paní učitelkou a paní vychovatelkou. Aby šly aspoň do trochu známého prostředí,“ upřesnila třídní učitelka budoucích prvňáčků. Do Třídy Prostějov bylo přijato celkem dvaadvacet dětí. „Moc se do školy těším. Mám bráchu ve třetí třídě. A nejvíc ze všeho mě baví zvířátka,“ prozradil s úsměvem předškolák Vojtíšek. Maminka jedné z budoucích prvňaček se také svěřila s pocity své dcery: „Už po talentových zkouškách se ptala, jestli už zítra půjde do školy. Odpočítává dny.“

 

Info schůzka ve Třídě Prostějov

Dne 17. dubna proběhla na ZŠ Železného informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Schůzka se odehrála v jedné ze tříd přímo ve škole a zúčastnilo se jí spousta zájemců a rozšířenou výuku.

Informační schůzku vedl ředitel spolku Svět vzdělání Tomáš Blumenstein a třídní učitelka budoucích prvňáčků Judita Farkašová, která v současné době vyučuje 5. třídu Světa vzdělání. Oba vystupující představili, co všechno obsahuje rozšířená výuka, jaké je školné a co všechno pokrývá, jaký je koncept této služby, co děti získají navíc. „Hodně lpíme na tom, aby na sobě naši učitelé neustále pracovali. Pravidelně se účastní různých seminářů, konferencí apod,“ uvedl Tomáš Blumenstein.

Jelikož se jedná o výběrovou třídu, děti musí projít talentovými zkouškami. Na to byli rodiče také upozorněni. „Většinou se sem hlásí kolem padesáti dětí, přijatých je dvaadvacet,“ upřesnil ředitel spolku.

Děti mají po celou dobu docházky na první stupeň stejnou třídní učitelku. „Zde se děti nebrzdí. Jde nám především o jejich obohacení. Často vyjíždíme na exkurze, do továren, muzeí. Díky tomu se pak otevírají témata, na která v běžné třídě nemáme čas,“ uvedla Judita Farkašová.

Na konci schůzky mohli rodiče klást doplňující dotazy, na které jim bylo bez okolků odpovězeno. Rodiče tak získali ucelené informace a mohli se těšit na talentové zkoušky, které se uskutečnily 23. dubna.

 

Talentové zkoušky v Olomouci

Ve středu 17. dubna proběhly na ZŠ Řezníčkova v Olomouci talentové zkoušky. Zkoušek se zúčastnilo celkem třicet dva dětí, přijatých bylo dvacet jedna. Malí zájemci o rozšířenou výuku plnili úkoly na třech stanovištích. Mezi zkoušejícími byla třídní učitelka prvňáčků Aneta Kučerová, dále školní psycholožka Eva Kristková a Martina Hrůzová ze Světa vzdělání, která se každoročně podílí na tvorbě talentových testů. Rodiče nervózně přešlapovali na chodbě a drželi svým dětem palce. "Doufám, že to zvládne. Manžel je čelenem Menzy, tak se spojil s lidmi, co pracují s nadanými dětmi. Na této výuce nás nejvíc láká to, že se děti intenzivně uči angličtinu a opravdu získají něco navíc," uvedla paní Vitová z Olomouce, jedna z maminek. 

 

Konstruktivismus na vlastní kůži

Ve dnech 22. a 23. března proběhla konference Vzdělání pro budoucnost, na které se podílel i Svět vzdělání. Seznamte se s průběhem jednotlivých přednášek, které se věnovaly vzdělávání našich dětí.

Konstruktivismus jako takový se začal ve výuce praktikovat na počátku 20. století, Jedná se o styl výuky, který se zaměřuje na to, aby žák učivu skutečně porozuměl a dokázal své vědomosti použít v praxi. Žák je tedy aktivně zapojen do výuky, neposlouchá „slepě“ učitele, ale na procesu učení se sám podílí. Přesně o tomto proudu hovořily ve svém worshopu Martina Hezká, učitelka na základní škole v Pardubicích, a Helena Zitková, lektorka anglického jazyka a programová ředitelka konferencí Vzdělání pro budoucnost 2018 a Vzdělání pro budoucnost 2019.
Worshop s názvem „Konstruktivismus na vlastní kůži“ se snažil pedagogům ukázat, jak lze uplatnit konstruktivní přístup v praxi. Celý výklad probíhal formou diskuzí a práce v týmech. Účastníci měli sami za úkol upřesnit rozdíly mezi tranzmisivním přístupem, tedy kdy aktivní je především učitel, a konstruktivismem, kdy aktivitu přebírá žák a s učitelem spolupracuje. V průběhu celého workshopu se kladl důraz na rozlišování těchto přístupů, na jejich klady i zápory. Tranzmisivně vedená výuka je v podstatě přenosem informací, klade velký důraz na paměť, žáci mohou být nesoustředění, naopak u konstruktivně vedené výuky žák informace využívá, klade se důraz na kreativitu dětí a jelikož jsou žáci zapojeni do výuky formou společných prací apod., mají o výuku mnohem větší zájem.
Účastníci nakonec sami došli k závěru, že tranzmisivní výuka hodnotí výsledky, zatímco konstruktivismus hodnotí samotný proces. „Každý učitel má svou vlastní filozofii. Každý konstruktivismus vnímá jinak,“ vysvětlovala Helena Zitková. Konstruktivismus by se tedy v praxi mohl uplatňovat díky metodě E-U-R. Tomuto modelu učení se také někdy přezdívá třífázový model učení. Tato metoda klade důraz na mechanismy přirozeného učení. A co znamená zkratka skládající se ze tří písmen? Jedná se o popis učení: Evokace, Uvědomění, Reflexe.
Evokace je první fází procesu učení. Pedagog zjišťuje, co žáci o daném tématu vědí, co si o tématu myslí. „Je to velmi jednoduché. Když nás něco zaujme, jsme zvědaví a chceme se o dané problematice dozvědět co nejvíc,“ upřesnila Helena Zitková. Díky evokaci má učitel přehled o vědomostech svých žáků a výuku tomu může přizpůsobit.
Druhá fáze učení je uvědomění, kdy žáci zpracovávají získané informace.
Třetí a poslední fází je reflexe. Pedagog zde pátrá po tom, co se žáci naučili, co si upřesnili, v čem se mýlili, na jaké otázky by chtěli znát odpověď. Nejedná se o hodnocení žáků učitelem, ale žáci probírají danou problematiku s pedagogem, diskutují.
Ve většině našich škol se pedagogové stále přiklánějí ke klasickému tranzmisivnímu přístupu. Konstruktivismus ovšem vede žáky k samostatnosti a logickému myšlení. Znalosti pak mnohem lépe uplatní v praxi. Mezi výukové metody konstruktivismu patří například projektová výuka, skupinová výuka či didaktická cvičení.
Celý workshop byl veden dle metody E-U-R. Na začátku si přednášející zjišťovaly, co účastníci vědí o konstruktivismu, poté jim daly prostor dojít k jednotlivým bodům sami a nakonec se diskutovalo o průběhu workshopu. Na konci se všichni shodli na tom, že získané informace opravdu využijí v praxi a na jednotlivé body jen tak nezapomenou. Není tedy načase zapojit více i žáky v našich školách?

 

menší foto zmenšené

Známky jako úplatek

Ve dnech 22. a 23. března proběhla konference Vzdělání pro budoucnost, na které se podílel i Svět vzdělání. Seznamte se s průběhem jednotlivých přednášek, které se věnovaly vzdělávání našich dětí.

Je známkování přežitek? Nebo je to ta nejlepší cesta, jak žáka motivovat k lepším výsledkům? Děti, co nastupují do školy, jsou ze začátku nadšené ze kterékoliv známky. Dodává jim to pocit důležitosti, cítí se být šťastné, že už nejsou jenom „školkáčci“. Jakmile však zjistí, co známka znamená, jejich zápal se změní ve stres. Nechtějí dostat trojku, čtyřku, pětku, některé děti jsou cílevědomé natolik, že se nesmíří ani s dvojkou. Cesta za nejlepším výsledkem se pak stává velmi trnitá. Snaha o jedničku může u malých žáků způsobit až úzkosti. Existuje však i jiná varianta, jak dítě ohodnotit. Právě tu ve své přednášce představil Miloslav Khas, který se ve své pedagogické praxi věnuje formativnímu hodnocení.

 

Formativní hodnocení je souhrn postupů, díky kterým učitel ví, jak jsou na tom jeho žáci. Díky tomu přizpůsobuje svou výuku. Miloslav Khas je učitelem na základní škole a principy formativního hodnocení využívá několik let. Ve svém výkladu se zaměřil na to, jak může vypadat příprava na vyučovací hodinu, jak důležité je znát své žáky, protože každý je originál. „Velmi důležitá je zpětná vazba. Díky ní přesně určíme, co tomu žákovi chybí,“ vysvětlil Miloslav Khas. Pedagog není pro úplné zrušení známek, ale dle něj by se neměl známkovat proces učení. Děti se dle něj nesmí školy bát. „Protože tam, kde se děti nebojí dělat chyby, je možné naučit je něco nového. Tam se cítí dobře,“ vysvětlil. V současném školství je žák vystaven neustálému hodnocení a klade se důraz především na to, co děti dělají špatně. Dle Miloslava Khase je velmi důležité dětem opakovat, v čem jsou dobré.

Spousta učitelů jede několik let ve stejném rytmu. Snaží se nevybočovat. Přijdou do třídy, seznámí žáky s látkou, a odejdou. Formativní hodnocení je životní filozofie. Jedná se o vazbu mezi učitelem a žákem. Ve třídě tak pracují žáci, nikoliv učitel. „Ideální je připravovat další vyučovací hodinu přímo s žáky. Spolupracovat s nimi. Děti pak mají dojem, že se hodiny účastní, že o něčem rozhodují, podílí se na ní. Příprava je důležitá, ale mnohem důležitější je kontakt s žáky,“ uvedl Miloslav Khas. Největším nepřítelem učitelem je dle něj snaha naučit žáky co nejvíc. Důležitá je nejen zpětná vazba mezi učitelem a dítětem, ale i mezi dětmi navzájem nebo vazba sama k sobě. Žáci by tak měli navrhovat společná řešení. Velmi důležité je i sebehodnocení. Dát dětem šanci ohodnotit samy sebe slovy či slovními spojeními.

Pedagog ve své přednášce představil také on-line webovou aplikaci Socrative, která podporuje zpětnou vazbu. Žáci na začátku výuky vyplní dotazník, co o daném tématu ví, a učitel dle toho přizpůsobí hodinu. Na konci pak děti zadají, co si z hodiny odnesli a jak se jim líbila. Je totiž velký rozdíl mezi vedením a řízením. Učitel by měl žáky vést, nikoliv řídit. Předat jim zodpovědnost a naučit je samostatnosti.

Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu

Ve dnech 22. a 23. března proběhla konference Vzdělání pro budoucnost, na které se podílel i Svět vzdělání. Seznamte se s průběhem jednotlivých přednášek, které se věnovaly vzdělávání našich dětí.

V současném systému školství existuje řada otázek. Spoustu let se program výuky nikam neposunul, naše děti se učí stejným způsobem jako kdysi my. Je to ovšem správně? Proč se ani po třiceti letech nepodařila prosadit humanizace školství? Co brání progresivnímu vzdělávání? Co je příčinou toho, že v českému školství se nedaří prosadit osobnostně rozvíjející pojetí výuky? Na tyto a jiné otázky se snažila odpovědět Vladimíra Spilková, doktorka filozofie v oboru pedagogická psychologie a bývalá vedoucí katedry primární pedagogiky Karlovy univerzity.

Celá přednáška se nesla v duchu hledání odpovědí na zapeklité otáky. Vladimíra Spilková upozorňovala ve svém výkladu na střet paradigmat vzdělávání. Stavěla proti sobě tradiční systém výuky, který se zaměřuje na předávání poznatků a neklade důraz na osobnost člověka, a humanistické vzdělávání, jehož hlavním cílem je komplexní osobnostní rozvoj žáka. Právě škola by dle přednášející měla vytvářet podmínky pro rozvinutí potenciálu každého dítěte. "Velmi důležité je vést dítě k samostatnosti. Každý žák má právo na svébytnost, na to být sám sebou," zdůraznila Vladimíra Spilková.

Co je tedy klíčem k tomu prosadit širší vzdělávání? "Cílem není kvantita. Důležité je, aby žák látce porozuměl. Učitel by měl být schopen dětem vysvětlit, proč je látka důležitá," vysvětlila přednášející. Ve svém výkladu se dále zaměřila na klíčové principy humanistického pojetí školního vzdělávání, mezi které patří například péče o kulturu sociálních vztahů, víra ve schopnosti žáka, celostní rozvoj osobnosti nebo péče o kvalitu sociálně emočního klimatu školy či třídy.

Dítě k učiteli vzhlíží a proto je klíčová i pedagogická komunikace. Učitel by měl žákům projevovat úctu a respekt, stejně jako žáci učiteli. Velmi důležitá je partnerská komunikace, kdy se dítě cítí být přijímáno a uznáváno. Pedagog by neměl být pouze v pozici, že vede, řídí, ale měl by nabídnout i svou partnerskou tvář, kdy děti inspiruje, vybavuje pocitem sebúcty a sebedůvěry. Mezi dospělými se velmi často objevují lidé s talentem, který neumí využít. Ve většině případů za to může vliv vnějšího okolí, kdy je člověk "zašlapán" různými autoritami. Učitel by měl mít přirozenou autoritu, nejde o to, že žáci nemají hranice, ale právě dítě by se mělo podílet na vytváření pravidel komunikace a společného života ve třídě. "Největší umění učitele je postupně zbavovat dítě vlivu, které ho usměrňují z vnějšku," upřesnila Vladimíra Spilková.

Přednášející dále kladla ve své přednášce důraz na integraci školního učení s praktickým životem. Velmi důležité je propojování jednotlivých předmětů, s čímž současný systém školství celkem bojuje. Děti by znalosti zíksané ve škole měly být schopny použít i v reálném životě. Dle Vladimíry Spilkové by se výuka měla více zaměřit na skupinové činnosti a prožitkové vzdělávání.

Na konci přednášky došlo k vášnivé diskuzi mezi jednotlivými návštěvníky. K tématu se vyjadřovali především pedagové z řad posluchačů, kteří apelovali nejen na zodpovědnost rodičů, ale i státu. "Ze škol se staly hlídárny. Jak máme vyučovat děti, které nemají podporu v rodině?" položila řečnickou otázku do publika jedna z posluchaček. "Prosím, podpořme nadané! To jsou ti, kteří jednou povedou společnost. Ti, co nekřičí, ale naslouchají. Ti, co mohou něco změnit," uzavřela jedna z posluchaček, která se věnuje předškolnímu vzdělávání.

Proč nemáme vzdělávací systém jako ve Finsku

Ve dnech 22. a 23. března proběhla konference Vzdělání pro budoucnost, na které se podílel i Svět vzdělání. Seznamte se s průběhem jednotlivých přednášek, které se věnovaly vzdělávání našich dětí.

Náš vzdělávací systém není dle odborníků zrovna v nejlepší kondici. Školství je závislé na tom, jak funguje celá společnost. Už jen témata, kterými se zabývají naši politici, svědčí o tom, že vzdělání našich dětí není na prvním místě. Dle nich existují mnohem důležitější problémy k řešení. V České republice mají učitelé jedny z nejnižších platů v poměru s platy vysokoškolsky vzdělaných lidí, což brzdí rozvoj školství. Mladí lidé studují učitelství, ale nakonec do škol nenastoupí. Pokud nastoupí, rychle odchází. Přesto je česká společnost se stavem veřejného školství spokojena. Těmito a podobnými otázkami se zabýval Bob Kartous, vedoucí analýzy a komunikace EDUIn, který se problematice vzdělávání věnuje již léta.

Ve své přednášce porovnával české školství se vzdělávacím systémem ve Finsku. „Vzdělání bylo pro Finy důležité již od nepaměti. Díky němu mohou být totiž krok napřed. To jim dává větší šanci přežít,“ vysvětloval Bob Kartous postoj severského národa ke školství. Ve Finsku je vzdělávání dětí vždy jedno z hlavních témat, které se probírá v parlamentu. Finové drží pospolu. Jako příklad uvedl Bob Kartous takovou maličkost, jako je jezení čočky – každý čtvrtek se v celé zemi jí na oběd čočka – ať je to ve školách, školkách nebo na úřadech. Finové tímto vyjadřují vzájemnou soudržnost.

Mladé lidi školství neláká především kvůli jeho konzervativnosti a nízkým platům. „Současná vláda se snaží zvednout učitelům mzdy, ale současně šetří na prostředcích vzdělávání,“ upozornil na postoj politiků Bob Kartous. Učitelská populace stárne a lidé, co chtějí přinést něco nového, jsou často kritizováni a nepřijímání. Kartous vidí také obrovský deficit v metodách vyučování. Velmi důležité je dle něj zážitkové učení. „Jsem odpůrce známkování. Je to pro mě nepochopitelné. Několik alternativních tříd v naší zemi již existuje a těší se kladným ohlasům,“ řekl s úsměvem Kartous a uvedl příklad jednoho pražského gymnázia, kde žáci nemají jednotlivé předměty, ale informaci získávají uceleně. Žáci ve Finsku nejsou v prvních šesti letech ve škole vůbec známkovaní. Škola je podporuje v tom, aby se pro vědomosti nadchly. „Někteří lidé věří, že když zvýšíme nároky u státní maturity, tlak na studenty bude větší a studenti budou mít vyšší vzdělání. Opak je ale pravdou,“ upozorňuje na problémy v současném školství a nabízí řešení: „Budoucnost vidím v tom, abychom děti nezahlcovali. Měli bychom vytvářet základy celistvého obrazu světa ve smysluplných obrazech.“

Dle analýzy je ohroženo chudobou až čtyřicet procent mladých lidí, kteří dosáhli základního nebo středního vzdělání bez maturity. U lidí, jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání, je podíl ohrožených chodbou velmi nízký, pouhých patnáct procent. Vzdělání je tedy klíčem k lepšímu životu. „Rodina je nejdůležitějším faktorem úspěchu ve vzdělávání. Obědy do škol nestačí. Je třeba, aby rodiny s nízkým socioekonomickým statutem měly možnost podpory vzdělávání svých dětí i mimo školy, ať už jde o doučování, nebo kroužky,“ uvádí se v Auditu vzdělávacího systému 2018. Autorem konceptu tohoto auditu je právě Bob Kartous. Učitel by měl umět rodičům poradit v jejich vzdělávacím i výchovném procesu. Přesto jsou klíčovými aktéry, kteří mohou něco ve školství změnit, ředitelé škol. Především oni totiž ovlivňují chod celé školy a tím i školství. Právě oni by měli vést a směrovat učitele.

Na základě výsledků Auditu vzdělávacího systému 2018 se Bob Kartous snažil v průběhu přednášky poukázat na to, jak by měl systém fungovat: že by se mělo podpořit propojení školského systému a neformálního vzdělávání, že jsou potřeba změny v rámcových vzdělávacích programech, navýšení platů pedagogů, nová legislativa podporující společné vzdělávání v praxi, strategie digitálního vzdělávání, rostoucí počet škol věnujících se odlišnému vzdělávacímu přístupu, nový přístup České školní inspekce k hodnocení škol a stimulace jejich rozvoje. České školství má spoustu výhod: v ČR je rozvinutá školská infrastruktura, existující síť pro další vzdělávání učitelů či vysoký podíl absolventů se středoškolským vzděláním. Přesto systém zamrznul a ve školství potřeba spousta změn. Vzdělání je totiž klíčem k budoucnosti.

Talentové zkoušky na ZŠ Svážná v Brně Novém Lískovci

Do programu Světa vzdělání mají otevřenou bránu všechny děti, které dychtí po vědomostech a učení. Zda má dítě potenciál a předpoklady zvládnout rozšířenou výuku už rozhodují odborníci na základě talentových zkoušek. Dnes v odpoledních hodinách proběhlo 2. kolo talentových zkoušek na ZŠ Svážné v Brně Novém Lískovci. Na přezkoušení se dostavilo patnáct dětí. Malí zájemci byli pod dohledem tří odborníků: Lucie Chládkové, Lenky Brabcové a Jany Hudákové. Děti předvedly svou prostorovou orientaci, fonologii, matematické představy, zrakovou diferenciaci a grafomotoriku. Každé přezkoušení trvalo zhruba čtyřicet pět minut. Většina dětí si ovšem ze zkoušky nic nedělala a s úsměvem přebíhala z jednoho stanoviště na druhé.

Uchazeči měli k dispozici tři prostorné třídy, ve kterých talentovky absolvovali. Na chodbě mezitím nervózně přešlapovali rodiče. „O Světě vzdělání jsem se dozvěděla od kolegyně z práce. Líbí se mi rozšířená výuka a celkově tato škola. I pedagogové, kteří zde učí, nám připadají rozumní,“ uvedla jedna z maminek Tereza Pinkasová.

Jakmile bylo přezkoušení ukončeno, o přijetí či nepřijetí žáka se radila komise skládající se z přezkušujících a ředitele spolku Světa vzdělání, Tomáše Blumensteina. Komise hodnotila zralost každého jedince, počet získaných bodů i schopnost komunikace. Talentových zkoušek se zúčastnilo celkem třicet sedm zájemců. Z toho bylo vybráno dvacet čtyři budoucích prvňáčků. A nebylo to vůbec snadné! Ať už se děti uspěly či ne, přejeme jim hodně štěstí a bezproblémový nástup do školních lavic.


Vzdělání pro budoucnost – věřme v lepší zítřky

Otázka vzdělávání dětí hýbe odbornou i laickou veřejností. Který přístup je správný, jaké má klady, zápory, jak výuku postavit tak, aby byl její obsah pro žáky co nejpřínosnější? Jak rozpoznat nadané děti a jak je vyučovat, aby se nezadusilo jejich nadání? Jsou ve výuce žádoucí digitální pomůcky? Na všechny tyto otázky se zaměřila konference pod názvem „Vzdělání pro budoucnost“. Na akci přednášeli špičkoví odborníci, kteří účastníky seznamovali s teorií i praktickými ukázkami.

Konference proběhla ve spolupráci čtyř institucí: Mensy ČR, Světa vzdělání, Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT a Nakladatelství Fraus. Uskutečnila se ve dnech 22. a 23. března v srdci hlavního města Prahy. Krásné prostory Českého svazu Vědeckotechnických společností ve Starém Městě dodaly akci vážnost a honosnost. Účastníci si dle rozvrhu mohli sami poskládat svůj program. V různých sálech se tak odehrávaly workshopy a přednášky, které uvedly zájemce do světa inovativních metod ve vzdělávání.

Akci zahajovali představitelé jednotlivých institucí, které se na konferenci podílely: Tomáš Blumenstein za organizační tým a Svět vzdělání, Irena Hošková za Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Martin Sedláček za Mensu ČR a Eliška Křížková za Nakladatelství Fraus. Dále vystoupil i Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT.

„Za Mensu pořádáme akce zaměřující se na vzdělávání dětí již spoustu let. V roce 2018 jsme se rozhodli konferenci rozšířit. Dnes máme tři hlavní pilíře: Rozvoj nadání dětí, Digitální vzdělávání a Efektivní učení. Chceme pedagogy inspirovat a ukázat jim směr, jak postavit výuku, aby byla přínosná a příjemná pro obě strany,“ uvedl Tomáš Blumenstein, místopředseda Mensy ČR a ředitel spolku Svět vzdělání. Přednášek se zúčastnilo kolem čtyři sta padesáti lidí, zpravidla z oboru školství. Většinou to byli učitelé mateřských, základních a středních škol, dále zástupci krajů z oboru školství, členové jazykových nebo soukromých škol apod. Již v průběhu konference vypadali účastníci spokojeně a odnášeli si spoustu nových poznatků. „Moc se mi tady líbí. Nejvíc mě zaujala přednáška Jany Škrabánkové. Vyučuji nadané žáky a je velmi dobré zjistit, jak s nimi mám pracovat,“ chválila si Iva Motlíková, která učí na základní škole německý jazyk a zároveň pracuje na univerzitě v Plzni. Spokojená byla i Iva Doubková, učitelka na Všeobecném a sportovním gymnáziu ve Vimperku: „Konference jsem se zúčastnila už před dvěma lety a nyní je to ještě lepší. Zajímá mě budoucnost vzdělávání, protože dle mého názoru je změna nutná a zatím se nic nemění. Mám pocit, že talentovaným dětem se nevěnuje takový zájem, jaký by měl. Moc se mi líbila přednáška Jana Vávry o sociálně-emočním učení. Je to předpoklad toho, aby se dítě dokázalo dobře učit.“

V průběhu konference se uskutečnilo celkem osmdesát pět přednášek. Sály byly plné zájemců, kteří diskutovali s přednášejícími o budoucnosti školství, využití digitálních pomůcek ve výuce i o nadaných dětech. Každá přednáška tak nabízela prostor pro vyjádření k danému tématu. „ Chodí nám pochvalné emaily a osobně jsem se setkala s kladnými ohlasy již v průběhu akce. Takže myslím, že konference měla úspěch,“ uzavřela s úsměvem místopředsedkyně Mensy ČR Hana Kalusová. Konference v podobném duchu by se tak měla opakovat v březnu příštího roku.

 

 

 

O nás

Třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky zajišťuje Svět vzdělání, z.s.

Koncept tříd Světa vzdělání byl poprvé zaveden v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově. Od té doby úspěšně pokračuje a prosazuje se i na dalších školách – v současné chvíli už na desíti a připravujeme další.

Zakladatelem a ředitelem Světa vzdělání, je Ing. Tomáš Blumenstein – otec dvou dětí a aktivní člen Mensy ČR. Již řadu let je organizátorem konferencí pro učitele, seminářů o nadaných dětech i akcí pro nadané studenty. V letech 2007–2015 působil jako předseda Mensy ČR a jeho zásluhou vznikl projekt Mensa NTC pro školky i soutěž Logická olympiáda, které se nyní každoročně účastní přes 60 tisíc žáků a studentů. Díky tomu i díky své osobní zkušenosti s výchovou dětí si Tomáš velmi dobře uvědomuje, jak důležité je včas zachytit a vhodně rozvinout potenciál dětí.

Cílem týmu Světa vzdělání je vytvořit pro vaše dítě optimální podmínky, aby rozvíjelo své možnosti, bylo ve škole šťastné a učilo se rádo.

 

Staňte se partnerskou školou

Už osm základních škol díky třídám Světa vzdělání nabízí svým žákům něco navíc a na deváté se zbrusu nová třída právě připravuje na své prvňáčky.

Zaujal vás koncept tříd s rozšířenou výukou a uvažujete o možnosti stát se naší partnerskou školou?

Napište nám na info@svetvzdelani.cz, nebo zavolejte na 739 992 212 – rádi s vámi domluvíme termín osobní schůzky, kde vám podrobně vysvětlíme, jak naše třídy fungují, popíšeme vám, jak přesně probíhá spolupráce školy a Světa vzdělání, z.s., a na základě zkušenosti z existujících tříd vám nastíníme, co může toto rozhodnutí vaší škole přinést.

Kontakty

 

ikony kontakty zemeSvět vzdělání, z. s.
Průchozí 2
Prostějov 796 01

IČO: 04087356
bankovní spojení: 739992212 / 2010

ikony kontakty phone739 992 212
ikony kontakty mailinfo@svetvzdelani.cz

 

ikony kontakty phone Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel spolku ikony kontakty phone 603 726 030

ikony kontakty phone Ing. Martina Hrůzová, přihlášky k talentovým zkouškám, přijímací řízení, smlouvy, fakturace a chod spolkuikony kontakty phone 739 992 212 ikony kontakty mail info@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Lucie Chládková, výuka, zkoušky z angličtiny a talentové zkouškyikony kontakty phone 603 185 497 ikony kontakty mail chladkova@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Mgr. Marketa Jahnová, výuka a propagaceikony kontakty phone736 772 174ikony kontakty mail jahnova@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phoneMgr. Hana Nevrlá, propagace, FBikony kontakty phone 723 433 334ikony kontakty mailnevrla@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Eva Hrindová, propagace, FBikony kontakty mail hrindova@seznam.cz

ikony kontakty phoneMgr. Eva Staňková, metodik AJikony kontakty mail steva@email.cz

ikony kontakty phone Mgr. Tomáš Fojtů, školení Watts English Wowikony kontakty mail tomas.fojtu@wattsenglish.com

ikony kontakty phone Mgr. Helena Zitková Ph.D., metodik Aj a osobnostní rozvojikony kontakty mail zitkova@svetvzdelani.cz